POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Pośrednik  informuje Panią / Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez Pośrednik, tj. Andrzej Piotrowski Nieruchomości PATIO,  NIP: 777-132-97-28,  REGON: 631119853,  mai: bon_patio@o2.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
 1. Cel przetwarzania

Prawidłowe wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO

Okres przechowywania danych

Przez okres obowiązywania umowy

 1. Cel przetwarzania

W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO

Okres przechowywania danych

Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata)

 1. Cel przetwarzania

W celu rozliczeń podatkowych

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

Okres przechowywania danych

Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej)

 1. Cel przetwarzania

W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

Okres przechowywania danych

Przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Cel przetwarzania

W przypadku wyrażenia zgody – w celu marketingu bezpośredniego usług administratora

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

Okres przechowywania danych

Do czasu wycofania zgody

 1. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 2. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 3. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).